spat

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.wica.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je WICA, s.r.o., Jozefínska 768, 930 40 Štvrtok na Ostrove, registrovaná pod spisovou značkou 97920/B zo dňa 12.03.2014 v Okresnom súde Bratislava I., IČO: 47698357, DIČ: 2024055968, spoločnosť nieje platcom DPH. Číslo povolenia na predaj SBL: 527431400192

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.wica.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.wica.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Pri fyzických osobách je podmienkou nákupu tovaru, ktorým je akýkoľvek alkoholický nápoj, dosiahnutie veku fyzickej osoby minimálne 18 rokov.

 

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme:

 • e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu
 • kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho
 • telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

4. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
 • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • Výber tovaru kupjúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

5. Povinnosti kupujúceho

Pri fyzických osobách je podmienkou nákupu tovaru, ktorým je akýkoľvek alkoholický nápoj, dosiahnutie veku fyzickej osoby minimálne 18 rokov.

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

6. Stornovanie objednávky a storno poplatky

Objednávku je možné stornovať bez sankcie

 • telefonicky na telefónnom čísle +421 903 451 760 do 17:00 dňa, v ktorom bola objednávka uskutočnená
 • emailom na adrese info@wica.sk do 23:59 dňa, v ktorom bola objednávka uskutočnená

Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky. Kupujúci súhlasí so zaplatením storno poplatku vo výške 8,- € v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, keď kupujúci tovar neprevezme v definovanom termíne od zásielkovej služby alebo od tretej strany.

7. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru (do 7 dní).

8. Zodpovednosť za chyby, reklamácia

 • Kupujúci je povinný prezrieť dodaný tovar bez zbytočného odkladu po jeho dodaní. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru dopravcom (napr. pošta) zakazníkovi.
 • V prípade zistenia rozdielu v množstve alebo druhu tovaru, či vady tovaru, za ktorú zodpovedá predávajúci, je kupujúci povinný písomne ju reklamovať a dodať predávajúcemu tovar za účelom posúdenia vady, alebo rozdielu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Kupujúci oznámi zistené chyby predajcovi písomne a uvedei nárok, ktorý si v dôsledku chyby uplatňuje.
 • Reklamácie alebo sťažnosti možno zasielať na adresu sídla predávajúceho zapísanú v obchodnom registri.
 • Predávajúci posúdi reklamáciu v zákonom stanovených lehotách.
 • V prípade vrátenia tovaru musí mať tovar nepoškodené kolky, nesmie byť po záručnej dobe a nesmie mať poškodený originálny obal. Kupujúci si môže v dôsledku chybnej zásielky uplatniť nasledujúce nároky: dodanie chýbajúceho tovaru - odstúpenie od zmluvy - výmena chybného tovaru za tovar bezchybný.
 • V prípade oprávnenosti reklamácie predávajúci podľa povahy zistenej vady buď vymení tovar za nový alebo poskytne kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny. Ak by nároky kupujúceho z vád tovaru nemohli byť uspokojené žiadnym z týchto spôsobov, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť predmetný reklamovaný tovar.
 • Predávajúci nezodpovedá za žiadne vady tovaru, ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím kupujúceho.
 • V súlade so zákonom o podomovom predaji a zásielkovom obchode, má kupujúci právo po doručení tovaru na vrátenie zaplatenej čiastky za tento tovar, v prípade zaslania nepoškodeného a nepoužitého tovaru späť na adresu predajcu najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru od dopravcu. Čiastka zaplatená za tovar bude kupujúcemu poukázaná poštovou poukážkou bez zbytočného odkladu, akonáhle bude tovar doručený na adresu predajcu a bude spĺňať vyššie uvedené podmienky.

9. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.wica.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 • platba na dobierku - kupujúci zaplatí sumu pri preberaní tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte.
 • platba na prevodom - po obdržaní zálohovej faktúry s uvedeným číslom účtu a variabilným symbolom, zaplatí kupujúci sumu na účet spoločnosti WICA s.r.o. Po obdržaní platby na náš účet bude objednávka odoslaná. Bankové spojenie: Tatra Banka a.s. IBAN: SK39 1100 0000 0029 4814 8156 BIC: TATRSKBX.V prípade, že predfaktúra nebude uhradená do 7 dní od jej vystavenia, má predávajúci právo objednávku zrušiť.

10. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Tovar, ktorý je skladom odovzdáme prepravcovi do 2-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Doba doručenia tovaru závisí od podmienok zvoleného prepravcu. V prípade, ak tovar nie je skladom, pri každom máme určenú dostupnosť produktu. Zvyčajne je to do 10 dní. V prípade, ak platíte tovar vopred, začína doba plynúť odo dňa prijatia finančných prostriedkov na náš účet.

Pri objednávaní vačších množstiev tovaru sa o dobe dodania informujte vopred telefonicky alebo emailom. Predávajúci si v tomto prípade, vyhradzuje právo predĺžiť dobu dodania vzhľadom na čas potrebný na naplnenie fliaš u dodávateľa.

Internetový obchod www.wica.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

 • Kuriér - doručenie zásielky do 2 pracovných dní, od dňa expedície zásielky. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). V prípade, ak Vás nezastihne kuriér na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.
 • Osobný odber -  je možný po telefonickej dohode na adrese Žitná 1, Bratislava.
V prípade vačších zásielok je možné dohodnúť iný spôsob doručenia, ako aj cenu tohto doručenia, telefonicky na +421 903 451 760. O podrobnom postupe objednávania si môžete prečítať tu

11. Dodacie náklady

V súlade s čl. 10. obchodných podmienok si predávajúci účtuje k cene objednaného tovaru nasledovné ceny za dodanie:

 • Kuriér platba na účet vopred: 7,90 EUR
 • Kuriér platba na dobierku: 8,90 EUR

Balné neúčtujeme. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

12. Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tieto údaje budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi zákazníkom a spoločnosťou WICA s r.o., ktorá sa týmto zaväzuje, že ich neposkytne žiadnej tretej osobe a bude ich využívať iba vo vzniknutom obchodnom vzťahu (s výnimkou kuriérskej služby, prepravnej spoločnosti alebo pošty).

 

13. Zľavy

Každý registrovaný zákazník získava zľavu 3% na všetky nákupy.
Zľavu zo zľavového kupónu si kupujúci uplatní vpísaním kódu do políčka "Poznámka" v objednávke. Zľava mu bude zohľadnená vo faktúre pri akceptácii objednávky. Na jeden nákup je možné uplatniť maximálne jeden zľavový kupón.
Zľavu pre registrovaného zákazníka a zľavu za zľavový kupón je možné skombinovať.

Dnes je 25.jún 2024, meniny má Tadeáš, zajtra Adriána
+421 903 451 760
Na našej webovej stránke používame súbory cookies za účelom jej ľahšieho používania a obsluhovateľnosti.
Viac o používaných súboroch cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našich Pravidlách používania cookies.